• skm@skm.mk
  • Пон - Пет 8-16 ; Прием на странки од 10-15
  • Објавено на април 4, 2020

ПОВИК од Кризна група на СКМ до сите ПЗУ вон мрежа

ПОВИК од Кризна група на СКМ                                 

до сите ПЗУ вон мрежа

 

Почитувани,

Поради неможноста од други извори ( Министерство за здравство, АВРСМ и др.) да добиеме точна

и релевантна информација за број на Приватни стоматолошки здравствени установи (по општа стоматологија и специјалистичко консултативни )  кои работат надвор од мрежата и немаат договор со Фонд за здравствено осигурување, како и други потребни податоци ја користиме веб страната на Комората и профилот на facebook да Ве замолиме во следните 48 часа (до понеделник до 10.00 часот) да ги испратете следниве податоци:

1.Име на ПЗУ

2.Адреса и општина каде е регистрирана ПЗУ

3.Број на вработени (здравствени работници, администратори и останат помошен персонал со договори на полно работно време на неопределено)

4.Лице за контакт

5.Мобилен телефонски број и е-маил на лицето за контакт

Податоците се потребни за изработување на мрежа на ПЗУ вон мрежа, како и за директна комуникација со сите колеги кои ги претставуваат истите.

Кризната група на Комората е на став дека е потребно заедничко разгледување на сите  проблеми на ПЗУ вон мрежа во услови на вонредна состојба и процесуирање на заедничките решенија за нивните проблеми и барања до надлежните институции во услови кога тие се една од најзасегната група на стоматолошки установи кои поради затварање на нивните установи и немање финасиска поткрепа од ФЗО трпат огромни финансиски загуби што може да се одрази како врз нивната ликвидност така и врз нивните вработени, нашите членови.

Истотака, сакаме на повикот да се пријават и приватните забни техники надвор од мрежа, кои и покрај фактот дека административно се членови на друга комора, Комора на здравствени работници сепак се нераскинлив дел од нас, докторите на стоматологија и нивната иднина е и наша иднина.

Податоците да се испратат на е-маил на :

skm@skm.mk

kenanferati@hotmail.com

jordanstojanoski@gmail.com

 

Скопје, 03.04.2020

Со почит ,

Кризна група на Стоматолошка комора на Македонија

 

 

 

 

 

 

 

 

Thirje nga Grupi i krizës së OSM

Deri te të gjitha ISHP jasht rrjetit

 

Të nderuar,

Për shkak të pamundësisë qënga burime tjera (Ministria e Shëndetësisë , etj.) të kemi numër të saktë dhe informacion relevant për numrin e Institucioneve Shendetësore Private (Stomatologji e përgjithëshme dhe Specialistike konsultative )të cilat punojnë jasht rrjetit dhe nuk kanë marveshje me fondin e shëndetësisë , si dhe të dhëna tjera e shfytëzojmë WEB faqen dhe profilin e Facebook-ut ju lutemi qe brenda 48 orëve (deri të hënën ora 10.00 ) të dërgoni të dhënat si vijon :

  1. Emri i ISHP
  2. Adresa dhe komuna ku është regjistruar ISHP
  3. Numri i të punësuarve (punonjës Shëndetësor, administrator, personel ndihmës me kontratëtë plotë dhe).
  4. Person për kontakt
  5. Telefon mobil dhe e-mail adresa e personit për kontakt .

 

Të dhënat janë të nevojëshme për përpilimin e të dhënvae jashtë rrjetit ,dhe pe4r komunikim direkt me të gjithe4 kolegët të cilët paraqesin të njejtat .

Grupi i krizës pranë Odës ëhstë e qëndrimit se është e nevojëshme një rishikim i të gjitha problemeve të ISHP jashte4 rrjetit në kushte të jashtëzakonshme dhe procesuimi e vendimeve të përbashkëta për problemet e tyre dhe kërkesat deri te istitucionet përkatëse në periudhën që ato jane grupi më prekur i institucioneve shëndetësore të cilat për shkak të vendimt për mbylljen e institucionev të tyre dhe mospasje mbështetje finansiare nga Fondi Shëndetësisë pësojnë humbje të mëdha finansiare e cila mundë të reflektohet si për likuiditetin e tyre ashtu edhe për të punësuarit ,anëtrave tanë

Gjithashtu , duam që në këtë thirje të paraqiten Teknika Dentare jasht rrjetit ,të cilat kundrejt faktit se administrativisht janë anëtar të Ode tjetër , Oda e Punonjësve Shëndetësor gjithsesi janë  pjesë e pandar e jona ,doktorët stomatologjisë dhe e ardhmja e tyre është edhe ardhmëria jonë.

 

Të dhënat të dërgohen në e-mail:

skm@skm.mk

kenanferati@hotmail.com

kenan.ferati@unite.edu.mk

jordanstojanoski@gmail.com

 

Shkup , 03.04.2020

Me respekt,

Grupi i krizës Oda Stomatologjike Maqedonisë

Јавете се

+389 2 3246 852

Порака

skm@skm.mk

Посетете не

ул. Балзакова бр. 32, Скопје

Банка

Комерцијална Банка 300000000477179

X