• skm@skm.mk
  • Пон - Пет 8-16 ; Прием на странки од 10-15
  • Објавено на март 11, 2019

Обнова на лиценца

Докторите на стоматологија (членовите на Стоматолошката комора на Македонија) кои се стекнале со лиценца за работа, имаат законска обврска, своите работни лиценци да ги обновуваат на седум години.

Обновувањето на работните лиценци се прави согласно член 129 од Законот за здравствена заштита и Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината за обрасците за лиценцата за работа на здравствениот работник со високо образование од областа на стоматологијата.

Процедурата за обнова на лиценцата за работа, која треба да ја спроведат дипломираните стоматолози кои се стекнале со лиценца за работа е:

  • Докторот стоматолог поднесува Барање (симни документ) за обновување на лиценцата за работа, во предвидениот рок според Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа, кој започнува 6 месеци пред денот на истекот на важност на лиценцата, а завршува заклучно со денот на истекот на важност на лиценцата за работа.

 

  • Доказ дека во периодот на важност на лиценцата за работа се стекнал со соодветен број бодови – вкупно 140 бода за седум години, односно по 20 бода за секоја година. Се доставуваат оригиналните сертификати на увид со напишано име и презиме на докторот, како и фотокопии од истите со видлив бар-код (да се внимава, на некои сертификати бар-кодот се наоѓа на задната страна).

 

  • Здравствен работник со високо образование од областа на стоматологијата, треба да приложи доказ дека најмалку 60% од времето на важност на лиценцата за работа, работел во стоматолошка здравствена заштита, односно 4 (четири) од вкупно 7 (седум) години на важност на лиценцата за работа. Како доказ се доставува Преглед на пријави и одјави од задолжително социјално осигурување (погледни пример документ), кој може да се подигне од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. Доколку во документот од АВРСМ, не е наведено на кое работно место е вработен докторот на стоматологија (последната колона на листот со назив “ Занимање на кое е вработен”), тогаш треба да се достави и Потврда од работа (симни документ), во која ќе биде наведено работното место на докторот.

 

 

          ДОКОЛКУ ДОКТОРОТ НА СТОМАТОЛОГИЈА НЕ ПОДНЕСЕ БАРАЊЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА ЗАКЛУЧНО СО ДЕНОТ НА ИСТЕКУВАЊЕ НА ИСТАТА, СЛЕДУВА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА ВО РОК ОД 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦИ!

Јавете се

+389 2 3246 852

Порака

skm@skm.mk

Посетете не

ул. Антон Попов бр.1-4/5, Скопје

Банка

Комерцијална Банка 300000000477179

X