• skm@skm.mk
 • Пон - Пет 8-16 ; Прием на странки од 10-15
 • Објавено на септември 20, 2018

ОБУКА И ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА

ОБУКА И ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА

 1. Доколку докторите на стоматологија поднеле документи за обновување на лиценцата за работа во предвидениот рок од 6 месеци пред истекот на важност на лиценцата, а кој рок завршува со истекот на важност на лиценцата, но не ги исполниле законските услови за обновување на лиценцата во 7-годишниот период, односно:
 • не работеле во дејноста за која ја добиле лиценцата најмалку четири години полно работно време во дејноста за која се стекнале со лиценца за работа,
 • немаат соодветен број на бодови од континуирано стручно усовршување – КСУ

Се издава РЕШЕНИЕ за продолжување на лиценцата во времетраење од 6 месеци. Решението е замена на лиценцата – и во тој рок од 6 месеци, докторот на стоматологија, се задолжува да помине обука и проверка на стручните знаења.

 1. Доколку докторите на стоматологија не поднесат документи за обновување на лиценцата за работа во предвидениот рок од 6 месеци пред истекот на важност на лиценцата, а кој рок завршува со истекот на важност на лиценцата, без разлика дали другите услови се исполнети, се издава РЕШЕНИЕ за привремено одземање на лиценцата за работа, во времетраење од 6 месеци (што значи дека за време на тие шест месеци докторот по стоматологија нема да поседува документ за работа во дејноста). По истекот на тие 6 месеци, докторот се стекнува со право да помине обука во времетраење од 30 дена во соодветната дејност (како доказ приложува пополнета стажантска книшка за помината обука) и да полага испит за проверка на стручни знаења.

ДОКУМЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА ОБУКА И ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊА

 1. Пријава за обука и проверка на знаења (образец бр. 4). ПРЕВЗЕМИ
 2. Уплата за испит за проверка на стручните знаења.
 • 36000 денари за доктори кои немаат стаж (60% од времето на важност на лиценцата) и немаат бодови (сертификати од континуирана стручна едукација), како и доктори кои имаат привремено решение за одземање на лиценцата за работа на 6 месеци
 • 25000 денари за доктори кои имаат стаж од 60%, а немаат бодови (сертификати од континуирана стручна едукација)
 • 10500 денари за доктори кои немаат 60% стаж во стоматолошка дејност, а имаат бодови за сите 7 години од важноста на лиценцата за работа
 1. Пополнета стажантска книшка како доказ за поминат обука во соодветната стоматолошка дејност, во времетраење од 30 дена
 2. Приказ на случај од стоматолошка пракса

По положувањето на испитот за проверка на знаења, докторот добива уверение за положен испит за проверка на знаења, со кое може да ја подигне лиценцата за работа, при што треба да достави:

 • Пријава за упис во регистер по спроведена проверка на знаења (Образец бр. 5). ПРЕВЗЕМИ
Јавете се

+389 2 3246 852

Порака

skm@skm.mk

Посетете не

ул. Антон Попов бр.1-4/5, Скопје

Банка

Комерцијална Банка 300000000477179

X