• skm@skm.mk
  • Пон - Пет 8-16 ; Прием на странки од 10-15
  • Објавено на септември 28, 2018

Промена на работна лиценца

(промена од еден во друг тип на работа лиценца – односно, промена од лиценца за вршење примарна здравствена заштита во работна лиценца од одредена стоматолошка специјалистичка дејност).

Докторот кој својата лиценца за вршење на примарна здравствена заштита сака да ја промени во специјалистичка лиценца треба да достави:

-Оригинал важечка лиценца (треба да ја врати постоечката лиценца бидејќи во исто време не може да поседува две лиценци).

– Копија од уверение за положен специјалистички испит, заверена на нотар (доколку докторот на стоматологија ја менува лиценцата од општа во специјалистичка)

-Своерачна изјава заверена на нотар дека сака да направи промена на лиценцата притоа напоменувајќи дека е свесен за сите законски последици што произлегуваат од таквата промена кои ги презема на свој терет.

*Докторот кој веќе еднаш направил промена на образецот од еден во друг тип на лиценца за повторна промена на образецот (повторна промена на лиценцата) се задолжува да помине обука и проверка на знаењата во областа за која бара да се стекне со работна лиценца.

-Уплата од 600 денари за промена на образецот.

-Барање за промена на образецот (образец бр. 7)

Симни документ
Јавете се

+389 2 3246 852

Порака

skm@skm.mk

Посетете не

ул. Антон Попов бр.1-4/5, Скопје

Банка

Комерцијална Банка 300000000477179

X