• Објавено на септември 14, 2018

Органи и тела на Комората

ТЕЛА И ОРГАНИ

на Стоматолошка комора на Македонија за 2018-2022

Д-р. Маријан Денковски – Претседател на Стоматолошка комора на Македонија
Д-р. Коста Изов – Заменик на претседател на Стоматолошка комора на Македонија
Д-р. Кенан Ферати – Заменик на претседател на Стоматолошка комора на Македонија

Собрание на СКМ
Д-р. Оливер Манасиев – Претседател
Д-р. Ана Сотировска – Заменик
Д-р. Вјоса Положани – Заменик

Извршен одбор на СКМ
Д-р. Мирлинд Селими – Претседател
Д-р. Весна Чемерска Попова – Заменик
Д-р. Борче Стојанов – Заменик
Д-р. Александра Табаковска – Член
Д-р. Марина Прентовска – Член
Д-р. Јован Гагалевски – Член
Д-р. Фисник Касапи – Член
Д-р. Јордан Стојановски – Член
Д-р. Димитар Малишевски – Член
Д-р. Агрон Пашоли – Член
Д-р. Арбен Асани – Член

Надзорен одбор на СКМ
Д-р. Ѓорѓи Топузовски – Претседател
Д-р. Сабетим Черкези – Член
Д-р. Зоран Целакоски – Член
Д-р. Антонио Жунгулов – Член
Д-р. Зулбеар Мемеди – Член

Суд на честа на СКМ
Д-р. Катерина Стаменkовска – Претседател
Д-р. Дарко Цеков – Член
Д-р. Диме Цветков – Член
Д-р. Марјан Ристевски – Член
Д-р. Методи Читкушев – Член
Д-р. Мишко Левков – Член
Д-р. Биљана Видоеска – Член
Д-р. Суат Емини – Член
Д-р. Игор Џаневски – Член
Д-р. Сашко Јорданов – Член
Д-р. Фатмир Ахмети – Член
Д-р. Валмир Села – Член
Д-р. Арлинда Џељалдини – Член
Д-р. Звезда Кочов – Член
Д-р. Михајло Петровски – Член
Д-р. Емица Младеновска Спасиќ – Член

Д-р. Предраг Стојановиќ – Член

Д-р. Горан Ивановски – Член

Обвинител на СКМ
Д-р. Бруно Николовски – Обвинител
Д-р. Антонио Митевски – Заменик
Д-р. Фламир Хавзиу – Заменик

Бранители на СКМ
Д-р. Марјан Пасков – Бранител
Д-р. Весна Илиевска – Бранител
Д-р. Боби Мицевски – Бранител
Д-р. Весна Панова – Бранител
Д-р. Назми Ферати – Бранител
Д-р. Исмаил Јусуфи – Бранител
Д-р. Бранко Младеновски – Бранител
Д-р. Павле Јованчев – Бранител

Д-р. Димитар Андов – Бранител

Д-р. Виктор Ивановски – Бранител

С О С Т А В  на  К О М И С И И

Комисија за стручни стоматолошки прашања
1. Д-р. Киро Папакоча – Претседател
2. Д-р. Линдихана Емини – Заменик
3. Д-р. Катерина Златановска – Член
4. Д-р. Габриела Чучкова – Член
5. Д-р. Амет Демири – Член
6. Д-р. Владо Ванковски   – Член
7. Д-р. Грчев Александар – Член

Комисија за стоматолошка етика и деонтологија
1. Д-р. Горанчо Колевски – Претседател
2. Д-р. Зумри Емурлаи – Член
3. Д-р. Снежана Стојмановска – Член
4. Д-р. Ѓорѓи Ников – Член
5. Д-р. Елизабета Стевковска Цветковска – Член

Комисија за економски прашања
1. Д-р. Зоран Нунев – Претседател
2. Д-р. Горан Мишевски – Член
3. Д-р. Маријана Оџакова Тилева – Член
4. Д-р. Кире Алексов – Член
5. Д-р. Артан Салиу – Член

Комисија за развој на стоматолошки здравствен систем
1. Д-р. Ќенан Ферати – Претседател
2. Д-р. Милан Ламевски – Член
3. Д-р. Игор Кировски – Член
4. Д-р. Трајан Николов – Член
5. Д-р. Костадин Гетов – Член
6. Д-р. Вања Георгиевски – Член
7. Д-р. Тереза Болис Ѓуриќ – Член
8. Д-р. Дејан Гештаковски  – Член
9. Д-р. Мери Шапуриќ – Член

Централна изборна комисија
1. Д-р. Ненад Цветановски – Претседател
2. Д-р. Александар Стојановски – Член
3. Д-р. Милан Нацевски – Член
4. Д-р. Костадин Митев – Член
5. Д-р. Ридван Алили – Член

Комисија за стручен надзор
1. Д-р. Ана Миновска – Претседател
2. Д-р. Илијана Муратовска – Член
3. Д-р. Јетмире Алимани Јакупи – Член
4. Д-р. Цветанка Бајрактарова Мишевска – Член
5. Д-р. Дејан Ристевски – Член

Комисија за доделување награди
1. Д-р. Драги Ристов – Претседател
2. Д-р. Соња Роголева – Член
3. Д-р. Ќенан Сакипи    – Член
4. Д-р. Мирјана Ангеловска – Член
5. Д-р. Фросина Јовановска – Член

Комисија за статутарни и правни прашања
1. Д-р. Ана Генчовска – Претседател
2. Д-р. Драган Китановски – Член
3. Д-р. Иван Нацевски – Член
4. Д-р. Гоце Цветановски – Член
5. Д-р. Џељал Ибраими – Член

Комисија за информативно-пропагандна и издавачка дејност
1. Д-р. Шериф Шаќири – Претседател
2. Д-р. Виолета Николовска – Член
3. Д-р. Душко Ѓурчиноски – Член
4. Д-р. Минур Мемишовски – Член

5. Д-р Даница Ангелова – Член

Комисија за меѓународна сорабтка
1. Д-р. Дијана Јанкуловска – Претседател
2. Д-р. Ирина Трајковска Зареска – Член
3. Д-р. Гордана Жунгулов – Член
4. Д-р. Флорим Шишко – Член
5. Д-р. Скелќим Селими – Член

Комисија за управување со Фондот за взаемна помош
1. Д-р. Фатон Бајрами – Претседател
2. Д-р. Спасенија Ѓорѓиевска – Член
3. Д-р. Горан Алексов – Член

Делегати во Собранието на Стоматолошка комора на Македонија

Регионален одбор Делчево за подрачјето на општините: Делчево, Берово и Пехчево
Д-Р.ДИМИТАР МАЛЕШЕВСКИ

Регионален одбор Битола за подрачјето на општините: Битола, Могила, Новаци, Ресен и Демир Хисар
Д-Р.АНДРЕЈА РЕНДЕВСКИ
Д-Р.БЛАГОЈ ПОПОВСКИ
Д-Р АЛЕКСАНДРА ТАБАКОВСКА
Д-Р ЗОРАН ШУШАК
Д-Р СПАСЕНИЈА ЃОРГИЕВСКА

Регионален одбор Велес за подрачјето на општините: Велес, Градско и Чашка
Д-Р ТРАЈАН НИКОЛОВ

Регионален одбор Гевгелија за подрачјето на општините: Гевгелија, Дојран, Валандово и Богданци
Д-Р КОНСТАНТИН ГЕТОВ

Регионален одбор Гостивар за подрачјето на општините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша, Дебар и Центар Жупа
Д-Р АГРОН ПАШОЛИ
Д-Р АНА СОТИРОВСКА

Д-Р НАЗМИ ФЕРАТИ

Д-Р ИМРАН ЖУПАНИ

Регионален одбор Кавадарци за подрачјето на општините: Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија
Д-Р ВЕСНА ЧЕМЕРСКА ПОПОВА
Д-Р МИЛАН ЛАМЕСКИ

Регионален одбор Кичево за подрачјето на општина Кичево
Д-Р ХАЈРЕДИН СУЛЕЈМАНИ
Д-Р НАТАША ПЕТРЕСКА

Регионален одбор Кочани за подрачјето на општините: Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново – Облешево
Д-Р ОЛИВЕР МАНАСИЕВ

Регионален одбор Куманово за подрачјето на општините: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Ранковце, Старо Нагоричане и Липково
Д-Р АРБЕН АСАНИ
Д-Р СНЕЖАНА СТОЈМАНОВСКА
Д-Р ГОРАНЧО КОЛЕВСКИ

Регионален одбор Охрид за подрачјето на општините: Охрид и Дебарца
Д-Р ГРАЦИЈА БАКРАЧЕСКА
Д-Р МИРЈАНА АНГЕЛОСКА

Регионален одбор Прилеп за подрачјето на општините: Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Крушево, Македонски Брод и Пласница
Д-Р ДАФИНА БОГЕСКА
Д-Р КРУМЕ ЧЕСНОСКИ
Д-Р ЈОВАН ГАГАЛЕСКИ

Регионален одбор Струга за подрачјето на општините: Струга и Вевчани
Д-Р МАРИНА ПРЕНТОВСКА
Д-Р ВЈОСА ПОЛОЖАНИ

Регионален одбор Струмица за подрачјето на општините: Струмица, Василево, Босилово и Ново Село
Д-Р МАРИЈАНА ОЏАКОВА ТИЛЕВА
Д-Р ДРАГИ РИСТОВ

Регионален одбор Тетово за подрачјето на општините: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце
Д-Р ЌЕНАН ФЕРАТИ
Д-Р ДИЈАНА ЈАНКУЛОВСКА
Д-Р ЛИНДИХАНА ЕМИНИ
Д-Р ЏЕЛАЛ ИБРАИМИ
Д-Р АМЕТ ДЕМИРИ

Регионален одбор Штип за подрачјето на општините: Штип, Карбинци, Радовиш и Конче
Д-Р БОРИС СТОЈАНОВ
Д-Р ЃОРЃИ НИКОВ

Регионален одбор Центар за подрачјето на општина Центар
Д-Р МАРИЈА ПЕЕВА ПЕТРЕСКА
Д-Р КАТЕРИНА СТАМЕНКОВСКА

Регионален одбор Карпош за подрачјето на општините: Карпош, Ѓорче Петров и Сарај
Д-Р ЦВЕТАНКА БАЈРАКТАРОВА МИШЕВСКА
Д-Р ЈОРДАН СТОЈАНОВСКИ
Д-Р АРБЕН ЕМИНИ

Регионален одбор Кисела Вода за подрачјето на општините: Кисела Вода, Сопиште, Студеничани и Зелениково
Д-Р ДРАГАН КИТАНОВСКИ
Д-Р АНА ГЕНЧОВСКА ДОЛЕНЦ

Регионален одбор Аеродром за подрачјето на општина Аеродром
Д-Р ЕМИЛИЈА СТЕФАНОВСКА

Регионален одбор Гази Баба за подрачјето на општините Гази Баба, Илинден, Петровец и Арачиново
Д-Р ГОРАН МИШЕВСКИ

Д-Р АТАНАС ПАВЛЕСКИ

Регионален одбор Чаир за подрачјето на општините: Чаир, Бутел, Шуто Оризари и Чучер-Сандево
Д-Р ФИСНИК КАСАПИ
Д-Р МАЈА НЕДЕВА ШИКОВА

Регионален Одбор Свети Николе за подрачјето на општините: Свети Николе, Лозово, Пробиштип и Македонска Каменица
Д-Р ЗОРАН НУНЕВ