• Објавено на септември 14, 2018

ТЕЛА И ОРГАНИ НА СКМ 2018-2022

Стоматолошка комора на Македонија

  • Д-р. Маријан Денковски – Претседател
  • Д-р. Коста Изов – Заменик
  • Д-р Ќенан Ферати – Заменик

 

Собрание на СКМ

  • Д-р Оливер Манасиев – Претседател
  • Д-р Ана Сотировска – Заменик
  • Д-р Вјоса Положани – Заменик

Извршен одбор на СКМ

Д-р. Мирилинд Селими – Претседател

Д-р. Весна Чемерска Попова – Заменик

Д-р. Борче Стојанов – Заменик

Д-р. Александра Табаковска – Член

Д-р. Марина Прентовска – Член

Д-р. Јован Гагалевски – Член

Д-р. Фисник Касапи – Член

Д-р. Јордан Стојановски – Член

Д-р. Димитар Малишевски – Член

Д-р. Агрон Пашоли – Член

Д-р. Арбен Асани – Член

Надзорен одбор на СКМ

Д-р. Ѓорѓи Топузовски – Член

Д-р. Сабетим Черкези – Член

Д-р. Зоран Целакоски – Член

Д-р. Антонио Жунгулов – Член

Д-р. Зулбеар Мемеди – Член

Суд на честа на СКМ

Д-р. Катерина Стаменkовска – Претседател

Д-р. Мирјана Ангеловска – Член

Д-р. Диме Цветков – Член

Д-р. Марјан Ристевски – Член

Д-р. Методи Читкушев – Член

Д-р. Мишко Левков – Член

Д-р. Јета Лимани – Член

Д-р. Игор Џаневски – Член

Д-р. Сашко Јорданов – Член

Д-р. Фатмир Ахмети – Член

Д-р. Валмир Села – Член

Д-р. Арлинда Џељалдини – Член

Д-р. Звезда Кочов – Член

Д-р. Михајло Петровски – Член

Д-р. Емица Младеновска Спасиќ – Член

Обвинител на СКМ

Д-р. Бруно Николовски – Обвинител

Д-р. Антонио Митевски – Заменик

Д-р. Фламир Хавзиу – Заменик

Бранители на СКМ

Д-р. Марјан  Пасков – Бранител

Д-р. Весна Илиевска – Бранител

Д-р. Биљана Видоеска – Бранител

Д-р. Боби Мицевски – Бранител

Д-р. Весна Панова – Бранител

Д-р. Назми Ферати – Бранител

Д-р. Исмаил Јусуфи – Бранител

Д-р. Бранко Младеновски – Бранител

Д-р. Павле Јованчев – Бранител

Комисија за стручни стоматолошки прашања

Д-р. Киро Папакоча – Претседател

Д-р. Линдихана Емини – Член

Д-р. Елизабета Ѓоргиевска – Член

Д-р. Габриела Чучкова – Член

Д-р. Амет Демири – Член

Д-р. Владо Ванковски – Член

Д-р. Грчев  Александар – Член

Комисија за економски прашања

Д-р. Зоран Нунев  – Претседател

Д-р. Горан Мишевски – Член

Д-р. Маријана Оџакова Тилева – Член

Д-р. Кире Алексов – Член

Д-р. Артан Салиу – Член

Претседател на комисија за статутарни и правни прашања

Д-р. Ана Генчовска – Претседател

Д-р. Драган Китановски – Член

Д-р. Иван Нацевски – Член

Д-р. Гоце Цветановски – Член

Д-р. Џељал Ибраими – Член

Комисија за награди

Д-р. Драги Ристов – Претседател

Д-р. Никола Матушко – Член

Д-р. Соња Роголева – Член

Д-р. Илија Чавков – Член

Д-р. Сулејман Мела – Член

Комисија за информативно пропагандна и издавачка дејност

Д-р. Шериф Шаќири – Претседател

Д-р. Ивона Петрушевска – Член

Д-р. Душко Ѓурчиноски – Член

Д-р. Минур Мемишовски – Член

Стручен надзор

Д-р. Ана Миновска – Претседател

Д-р. Илијана Муратовска – Член

Д-р. Јетмире Алимани Јакупи – Член

Д-р. Фросина Јовановска – Член

Д-р. Дејан Ристевски – Член

Управување со Фондот за взаемна помош

Д-р. Фатон Бајрами – Претседател

Д-р. Благоја Поповски – Член

Д-р. Горан Алексов – Член

Развој на стоматолошкиот здравствен систем

Д-р. Милан Ламевски – Член

Д-р. Ѓорѓи Ников – Член

Д-р. Спасенија Ѓорѓиевска – Член

Д-р. Игор Кировски – Член

Д-р. Трајан Николов – Член

Д-р. Костадин Гетов – Член

Д-р. Вања Георгиевски – Член

Д-р. Томе  Пиперевалиев – Член

Комисија за меѓународна сорабтка

Д-р. Коста Изов – Претседател

Д-р. Ирина Трајковска Зареска – Член

Д-р. Гордана Жунгулов – Член

Д-р. Флорим Шишко – Член

Д-р. Скелќим Селими – Член

Централна изборна комисија

Д-р. Ненад Цветановски – Претседател

Д-р. Александар Стојановски – Член

Д-р. Милан Нацевски – Член

Д-р. Костадин  Митев – Член

Д-р. Ридван Алили – Член

Комисија за стоматолошка етика и деонтологија

Д-р. Горанчо Колевски – Претседател

Д-р. Зумри Емурлаи – Член

Д-р. Снежана Стојмановска – Член

Д-р. Горан Златаноски – Член

Д-р. Елизабета Стевковска Цветковска – Член

Делегати во Собранието ва Стоматолошка Комора ва Македонија 2018 – 2022

Регионален Одбор Делчево за подрачјето на општините: Делчево, Берово и Пехчево

Д-Р.Димитар Малешевски

Регионален Одбор Битола за подрачјето на општините: Битола, Могила, Новаци, Ресен и Демир Хисар

Д-Р.Андреја Рендевски

Д-Р.Благој Поповски

Д-Р Александра Табаковска

Д-Р Зоран Шушак

Д-Р Спасенија Ѓоргиевска

Регионален Одбор Велес за подрачјето на општините: Велес, Градско и Чашка

Д-Р Трајан Николов

Регионален Одбор Гевгелија за подрачјето на општините: Гевгелија, Дојран, Валандово и Богданци

Д-Р Константин Гетов

Регионален Одбор Гостивар за подрачјето на општините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша, Дебар И Центар Жупа

Д-Р Мефаил Сулејмани

Д-Р Агрон Пашоли

Д-Р Башким Саити

Д-Р Ана Сотировска

Регионален Одбор Кавадарци за подрачјето на општините: Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија

Д-Р Весна Чемерска Попова

Д-Р Милан Ламески

Регионален Одбор Кичево за подрачјето на општина Кичево

Д-Р Хајредин Сулејмани

Д-Р Наташа Петреска

Регионален Одбор Кочани за подрачјето на општините: Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново – Облешево

Д-Р Оливер Манасиев

Регионален Одбор Куманово за подрачјето на општините: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Ранковце, Старо Нагоричане и Липково

Д-Р Арбен Асани

Д-Р Снежана Стојмановска

Д-Р Горанчо Колевски

Регионален Одбор Охрид за подрачјето на општините: Охрид и Дебарца

Д-Р Грација Бакраческа

Д-Р Мирјана Ангелоска

Регионален Одбор Прилеп за подрачјето на општините: Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Крушево, Македонски Брод и Пласница

Д-Р Дафина Богеска

Д-Р Круме Чесноски

Д-Р Јован Гагалески

Регионален Одбор Струга за подрачјето на општините: Струга и Вевчани

Д-Р Марина Прентовска

Д-Р Вјоса Положани

Регионален Одбор Струмица за подрачјето на општините: Струмица, Василево, Босилово и Ново Село

Д-Р Маријана Оџакова Тилева

Д-Р Драги Ристов

Регионален Одбор Тетово за подрачјето на општините: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце

Д-Р Ќенан Ферати

Д-Р Дијана Јанкуловска

Д-Р Линдихана Емини

Д-Р Џелал Ибраими

Д-Р Амет Демири

Регионален Одбор Штип за подрачјето на општините:  Штип, Карбинци, Радовиш и Конче

Д-Р Борис Стојанов

Д-Р Ѓорѓи Ников

Регионален Одбор Центар за подрачјето на општина Центар

Д-Р Марија Пеева Петреска

Д-Р Катерина Стаменковска

Регионален Одбор Карпош за подрачјето на општините: Карпош, Ѓорче Петров и Сарај

Д-Р Цветанка Бајрактарова Мишевска

Д-Р Александар Стојановски

Д-Р Арбен Емини

Регионален Одбор Кисела Вода за подрачјето на општините: Кисела Вода, Сопиште, Студеничани и Зелениково

Д-Р Драган Китановски

Д-Р Ана Генчовска Доленц

Регионален Одбор Аеродром за подрачјето на општина Аеродром

Д-Р Емилија Стефановска

Регионален Одбор Гази Баба за подрачјето на општините Гази Баба, Илинден, Петровец и Арачиново

Д-Р Ненад Ивановски

Д-Р Горан Мишевски

Регионален Одбор Чаир за подрачјето на општините: Чаир, Бутел, Шуто Оризари и Чучер-Сандево

Д-Р Фисник Касапи

Д-Р Маја Недева Шикова

Регионален Одбор Свети Николе за подрачјето на општините: Свети Николе, Лозово, Пробиштип и Македонска Каменица

Д-Р Зоран Нунев