СОСТАВ НА ТЕЛА И ОРГАНИ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

д-р Маријан Денковски – претседател на Стоматолошка комора на Македонија;
д-р Коста Изов – заменик на Претседателот;
д-р Ќенан Ферати – заменик на Претседателот.

 

Собрание на СКМ

д-р Оливер Манасиев –претседател;
д-р Ана Сотировска – заменик;
д-р Вјоса Положани – заменик.

 

Извршен одбор на СКМ

д-р Мирлинд Селими – претседател;
д-р Весна Чемерска Попова – заменик;
д-р Борис Стојанов – заменик;
д-р Александра Табаковска Наумовска– член;
д-р Марина Прентовска – член;
д-р Фисник Касапи – член;
д-р Јордан Стојаноски –член;
д-р Димитар Малешевски – член;
д-р Агрон Пашоли – член;
д-р Арбен Асани – член.

 

Надзорен одбор на СКМ

д-р Ѓорѓи Топузовски – претседател;
д-р Кире Алексов – член;
д-р Зоран Целакоски – член;
д-р Гордана Жунгулова – член;
д-р Зилбехар Мехмеди – член.

 

СУД НА ЧЕСТА на СКМ

д- р Катерина Стаменковска – претседател;

 

Првостепен совет:

д-р Костадин Митев-претседавач;

д-р Валмир Села и

д-р Денис Бафтијари.

 

Заменици:

д-р Антонио Жунгулов,

д-р Ана Дуковска Цветковска и

д-р Дарко Цеков.

 

Второстепен совет:

д- р Катерина Стаменковска-претседавач;

д-р Емица Младеновска Спасиќ;

д-р Суат Емини;

д-р Аленка Гајдова и

д-р Горан Ивановски.

 

Заменици:

д-р Диме Цветков,

д-р Игор Џаневски,

д-р Арлинда Џељадини

д-р Методи Стојанов и

д-р Андреа Андреевски.

 

Обвинител на СКМ

д-р Бруно Николовски – Обвинител;
д-р Трајанка Додевска – заменик;
д-р Фламур Хавзији –заменик.

 

Бранители на СКМ

д-р Марјан Пасков;

д-р Весна Илиевска;
д-р Боби Мицевски;
д-р Назми Ферати;
д-р Бранко Младеновски;
д-р Павле Јованчев;

д-р Димитар Андов;

д-р. Виктор Ивановски;

д-р Горан Јовановски;

д-р Дарко Крстевски.

 

С О С Т А В  НА  К О М И С И И

 

Комисија за стручни стоматолошки прашања

 • Проф. д-р Линдихана Емини – претседател;
 • Проф. д-р. Киро Папакоча – заменик;
 • Проф. д-рр Александар Грчев – член;
 • Доц. д-р Ана Белазелкоска Грежловска – член;
 • Проф. д-р Сабетим Черкези – член;
 • Проф. д-р Катерина Златановска – член и
 • Проф. д-р Јулијана Николовска – член.

 

Комисија за стоматолошка етика и деонтологија

 • д-р Горанчо Колевски – претседател;
 • д-р Зумри Емрулаи – член;
 • д-р Снежана Стојмановска – член;
 • д-р Ѓорѓи Ников – член и
 • д-р Елизабета Стевковска Цветковска – член.

 

Комисија за економски прашања

 • д-р Зоран Нунев – претседател;
 • д-р Горан Мишевски – член;
 • д-р Марјана Оџакова Тилева – член;
 • д-р Павле Јованчев – член и
 • д-р Артан Салиу – член.

 

Комисија за развој на стоматолошки здравствен систем

 • д-р Ќенан Ферати – претседател;
 • д-р Милан Ламески – член;
 • д-р Игор Кировски – член;
 • д-р Трајан Николов – член;
 • д-р Костадин Гетов – член;
 • д-р Вања Георгиевски – член;
 • д-р Тереза Болис Ѓуриќ – член;
 • д-р Дејан Гештаковски  – член.

 

Централна изборна комисија

 • д-р Ненад Цветановски – претседател;
 • д-р Александар Стојановски – член;
 • д-р Милан Нацевски – член;
 • д-р Ибела Факиќ– член и
 • д-р Ридван Алили – член.

 

Комисија за стручен надзор

 • проф. д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска – претседател;
 • доц. д-р Гордана Апостолова – член;
 • проф. д-р Илијана Муратовска– член;
 • доц. д-р Јетмире Алимани Јакупи – член и
 • д-р Дејан Ристевски – член.

 

Комисија за доделување награди

 • д-р Драги Ристов – претседател;
 • д-р Соња Роголева – член;
 • д-р Ќенан Сакипи   – член;
 • д-р Мирјана Ангеловска – член и
 • д-р Бојана Симоновска– член.

 

Комисија за статутарни и правни прашања

 • д-р Ана Генчовска – претседател;
 • д-р Драган Китановски – член;
 • д-р Иван Нацевски – член;
 • д-р Гоце Цветаноски – член;
 • д-р Џељал Ибраими – член;

 

Комисија за информативно-пропагандна и издавачка дејност

 • д-р Шериф Шаќири – претседател
 • д-р Минур Мемишовски – член
 • д-р Даница Ангелова – член.

 

Комисија за меѓународна сорабтка

 • д-р Дијана Јанкуловска – претседател;
 • д-р Ирина Трајковска Зареска – член;
 • д-р Антонио Митевски – член;
 • д-р Флорим Шишко – член и
 • д-р Шклќим Селими – член.

 

Комисија за управување со Фондот за взаемна помош

 • д-р Фатон Бајрами –претседател;
 • д-р Спасенија Ѓорѓиевска – член и
 • д-р Горан Алексов – член.

 

ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

 

Регионален одбор Делчево за подрачјето на општините: Делчево, Берово и Пехчево
Д-Р ДИМИТАР МАЛЕШЕВСКИ.

 

Регионален одбор Битола за подрачјето на општините: Битола, Могила, Новаци, Ресен и Демир Хисар

Д-Р ДЕЈАН РИСТЕВСКИ
Д-Р АНДРЕА АНДРЕЕВСКИ
Д-Р АЛЕКСАНДРА ТАБАКОВСКА
Д-Р ЗОРАН ШУШАК
Д-Р СПАСЕНИЈА ЃОРГИЕВСКА.

 

Регионален одбор Велес за подрачјето на општините: Велес, Градско и Чашка
Д-Р ТРАЈАН НИКОЛОВ

 

Регионален одбор Гевгелија за подрачјето на општините: Гевгелија, Дојран, Валандово и Богданци
Д-Р КОНСТАНТИН ГЕТОВ.

 

Регионален одбор Гостивар за подрачјето на општините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша, Дебар и Центар Жупа

Д-Р АГРОН ПАШОЛИ
Д-Р АНА СОТИРОВСКА

Д-Р НАЗМИ ФЕРАТИ

Д-Р ИМРАН ЖУПАНИ.

Регионален одбор Кавадарци за подрачјето на општините: Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија

Д-Р ВЕСНА ЧЕМЕРСКА ПОПОВА
Д-Р МИЛАН ЛАМЕСКИ.

 

Регионален одбор Кичево за подрачјето на општина Кичево
Д-Р ХАЈРЕДИН СУЛЕЈМАНИ
Д-Р НАТАША ПЕТРЕСКА.

 

Регионален одбор Кочани за подрачјето на општините: Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново – Облешево
Д-Р ОЛИВЕР МАНАСИЕВ.

 

Регионален одбор Куманово за подрачјето на општините: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Ранковце, Старо Нагоричане и Липково

Д-Р АРБЕН АСАНИ
Д-Р СНЕЖАНА СТОЈМАНОВСКА
Д-Р ГОРАНЧО КОЛЕВСКИ

Д-Р ЕМИЦА МЛАДЕНОВСКА СПАСИЌ.

 

Регионален одбор Охрид за подрачјето на општините: Охрид и Дебарца
Д-Р ГРАЦИЈА БАКРАЧЕСКА
Д-Р МИРЈАНА АНГЕЛОСКА.

 

Регионален одбор Прилеп за подрачјето на општините: Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Крушево, Македонски Брод и Пласница

 

Регионален одбор Струга за подрачјето на општините: Струга и Вевчани
Д-Р МАРИНА ПРЕНТОВСКА
Д-Р ВЈОСА ПОЛОЖАНИ.

 

Регионален одбор Струмица за подрачјето на општините: Струмица, Василево, Босилово и Ново Село

Д-Р МАРИЈАНА ОЏАКОВА ТИЛЕВА
Д-Р ДРАГИ РИСТОВ.

 

Регионален одбор Тетово за подрачјето на општините: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце

Д-Р ЌЕНАН ФЕРАТИ
Д-Р ДИЈАНА ЈАНКУЛОВСКА
Д-Р ЛИНДИХАНА ЕМИНИ
Д-Р ЏЕЛАЛ ИБРАИМИ
Д-Р АМЕТ ДЕМИРИ.

 

Регионален одбор Штип за подрачјето на општините: Штип, Карбинци, Радовиш и Конче

Д-Р БОРИС СТОЈАНОВ
Д-Р ЃОРЃИ НИКОВ.

 

Регионален одбор Центар за подрачјето на општина Центар
Д-Р МАРИЈА ПЕЕВА ПЕТРЕСКА
Д-Р КАТЕРИНА СТАМЕНКОВСКА.

Регионален одбор Карпош за подрачјето на општините: Карпош, Ѓорче Петров и Сарај
Д-Р ЦВЕТАНКА БАЈРАКТАРОВА МИШЕВСКА
Д-Р ЈОРДАН СТОЈАНОВСКИ
Д-Р АРБЕН ЕМИНИ.

 

Регионален одбор Кисела Вода за подрачјето на општините: Кисела Вода, Сопиште, Студеничани и Зелениково

Д-Р ДРАГАН КИТАНОВСКИ
Д-Р АНА ГЕНЧОВСКА ДОЛЕНЦ .

 

Регионален одбор Аеродром за подрачјето на општина Аеродром
Д-Р ЕМИЛИЈА СТЕФАНОВСКА

Д-Р ТЕРЕЗА БОЛИС ЃУРИЌ.

 

Регионален одбор Гази Баба за подрачјето на општините Гази Баба, Илинден, Петровец и Арачиново

Д-Р ГОРАН МИШЕВСКИ

Д-Р АТАНАС ПАВЛЕСКИ.

Регионален одбор Чаир за подрачјето на општините: Чаир, Бутел, Шуто Оризари и Чучер-Сандево

Д-Р ФИСНИК КАСАПИ
Д-Р МАЈА НЕДЕВА ШИКОВА.

 

Регионален Одбор Свети Николе за подрачјето на општините: Свети Николе, Лозово, Пробиштип и Македонска Каменица

Д-Р ЗОРАН НУНЕВ