ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИ И ТЕЛА НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 2023-2028

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

д-р Маријан Денковски

 

ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

д-р Јордан Стојаноски

д-р Агрон Пашоли

 

ИЗВРШЕН ОДБОР

д-р Мирлинд Селими – претседател

д-р Марина Прентовска – заменик претседател

д-р Оливер Манасиев – заменик претседател

д-р Константин Гетов

д-р Фатмир Ахмеди

д-р Седат Алиу

д-р Димитар Малешевски

д-р Дејан Ристевски

д-р Арбен Асани

д-р Ѓорѓи Ников

д-р Анета Мијоска

 

НАДЗОРЕН ОДБОР

д-р Коста Изов – претседател

д-р Мехмед Фејзула – заменик претседател

д-р Павле Јованчев – член

д-р Фросина Јовановска – член

д-р Антонио Жунгулов – член

 

СУД НА ЧЕСТА НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

д-р Катерина Стаменковска – претседател

д-р Костадин Митев

д-р Дарко Цеков

д-р Валмир Села

д-р Суад Емини

д-р Емица Младеновска Спасиќ

д-р Методи Стојанов

д-р Ана Дуковска Цветковска

д-р Диме Цветков

д-р Андреа Андреевски

д-р Татјана Барзов

д-р Трајан Николов

д-р Аленка Гајдова

д-р Меџит Ѓулиоски

д-р Агрон Арифи

д-р Флорент Бафтијари

д-р Фатон Војника

 

ОБВИНИТЕЛ

д-р Горан Ивановски

д-р Антонио Митевски – заменик обвинител

д-р Фламур Хавзиу – заменик обвинител

 

БРАНИТЕЛИ

д-р Весна Илиевска

д-р Боби Мицевски

д-р Андон Стојков

д-р Димитар Андов

д-р Виктор Ивановски

д-р Горан Јовановски

д-р Дарко Крстевски

д-р Верица Андова Паризов

д-р Љупка Давитков

д-р Розе Стоилковска

д-р Горан Затуроски

д-р Сашо Панов

д-р Горан Чолаков

д-р Даниел Јаневски

д-р Маја Василевска Бадева

д-р Реџеп Синани

д-р Накил Исеини

д-р Вјоса Положани

д-р Перјан Бајрам

д-р Спасе Велков

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊА

д-р Кире Алексов – претседател

д-р Марјан Пасков

д-р Ридван Алили

 

КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ СТОМАТОЛОШКИ ПРАШАЊА

д-р Киро Папакоча – претседател

д-р Денис Бафтијари – заменик претседател

д-р Катерина Златановска

д-р Наташа Тошевска Спасова

д-р Ана Белазелкова Грежловска

 

КОМИСИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

д-р Зоран Нунев – претседател

д-р Марјана Оџакова Тилева

д-р Шклќим Селими

 

КОМИСИЈА ЗА РАЗВОЈ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ

д-р Јордан Стојаноски – претседател

д-р Милан Ламески

д-р Стефанија Стојанова

 

КОМИСИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ ЗА ВЗАЕМНА ПОМОШ

д-р Фатон Бајрами – претседател

д-р Спасенија Ѓорѓиевска

д-р Елизабета Стевковска Цветковска

 

КОМИСИЈА ЗА СТОМАТОЛОШКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЈА

д-р Горанчо Колевски – претседател

д-р Хајрадин Сулејмани

д-р Снежана Стојмановска

д-р Таше Димитриевски

д-р Стојмир Ников

 

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА

д-р Имран Жупани – претседател

д-р Иван Нацевски

д-р Драган Китановски

 

КОМИСИЈА ЗА СТРУЧЕН НАДЗОР

д-р Кристина Митиќ – претседател

д-р Даниела Велевска Стефковска

д-р Недим Касами

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

д-р Тереза Болис Ѓуриќ – претседател

д-р Артан Салиу

д-р Ибела Факиќ

д-р Милан Нацевски

д-р Љуба Симјановска

 

КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

д-р Акѓул Омерагиќ – претседател

д-р Стојче Ивановски

д-р Флорим Шишко

 

КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

д-р Јована Митиќ – претседател

д-р Љупчо Хаџи Поповски

д-р Бобан Димитријоски

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ

д-р Драги Ристов – претседател

д-р Перихан Тафилоска

д-р Катерина Цекова Јованова