• Објавено на Октомври 22, 2018

Организатори

СПИСОК АКРЕДИТИРАНИ ОРГАНИЗАТОРИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБЛИЦИТЕ
НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

1. Македонско стоматолошко друштво
2. Здружение на доктори специјалисти по стоматолошка протетика при МСД
3. Здружение на доктори специјалисти по ортодонција при МСД
4. Здружение на доктори специјалисти по орална хирургија при МСД
5. Здружение на доктори специјалисти по болести на забите и ендодонтот при МСД
6. Здружение на доктори специјалисти по болести на устата и пародонтот при МСД
7. Здружение на доктори специјалисти по максилофацијална хирургија при МСД
8. Здружение на доктори по општа стоматологија при МСД
9. Друштво на доктори на дентална медицина на Македонија
10 .Стоматолошко здружение на Македонија при ДДДММ
11. Здружение за орална хирургија, имплантологија и остеоинтеграција при ДДДММ
12. ”Естетик клуб” Здружение за реставративна и естетска стоматологија при ДДДММ
13. Здружение за ласерска стоматологија, болести на уста и пародонтална хирургија и орлана медицина при ДДДММ
14. Здружение по стоматолошка протетика при ДДДМ
15. Стоматолошко друштво на Албанците
16. Здружение на општи стоматолози при СДА
17. Здружение на орални и максилофацијални хирурзи при СДА
18. Здружение на стоматолошка протетика при СДА
19. Здружение на педодонција при СДА
20. Здружениа на имплантологија при СДА
21. Здружение на ортодонти при СДА
22. Здружение на приватни здравствени стоматолошки установи
23. Стоматолошки факултет-Скопје (УКИМ)
24. Медицински факултет – студии за стоматологија при Универзитет Гоце Делчев-Штип (УГД)
25. Медицински факултет – студии за стоматологија при Државен универзитет Тетово (ДУТ)
26. Медицински факултет – студии за стоматологија при Европски универзитет