• Објавено на Октомври 22, 2018

Организатори

Акредитирани организатори за спроведување на облиците на Континуирано стручно усовршување 2021 – 2025 година

Комисијата за стручни стоматолошки прашања, на седницата одржана на ден 20.05.2021 г. донесе Одлука за избор на спроведувачи на континуираностручноусовршувањеза периодот од 22.06.2021 до22.06.2025 година. Избороте извршенсогласноопштите и посебните услови од Јавниот повик бр. 17-271/1, а утврдени во член 24 од Правилникот за облици на КСУ и Одлуката на Комисијата за стручни стоматолошки прашања бр. 17-234/3 од 19.02.2021 г. Со избраните спроведувачи на облиците на КСУ како организатори на облици на КСУ, Комората склучи договори за уредување на меѓусебните права и обврски.

Како спроведувачи на континуирано стручноусовршување за периодот2021-2025 година избрани се:

 1. Македонско стоматолошко друштво-МСД Скопје и здруженијата во состав на друштвото:
 • МСД-Здружение на специјалисти по протетика;
 • МСД-Здружение на специјалисти по ортодонција;
 • МСД-Здружение на специјалисти по орална хирургија;
 • МСД-Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот;
 • МСД-Здружение на специјалисти по болести на устата и пародонтот;
 • МСД-Здружение на специјалисти по максилофацијална хирургија;
 • МСД-Здружение на општи стоматолози;
 • МСД-Здружение на специјалисти по детска и превентивна стоматологија
 1. ДДДММ друштво на доктори на дентална медицина на Македонија Куманово и здруженијата во состав на друштвото:
 • ДДДММ – Стоматолошко здружение на Македонија;
 • ДДДММ – Имплантолошко здружение на Македонија;
 • ДДДММ – Здружение за реставративна и естетска стоматологија;
 • ДДДММ – Етернитас
 • ДДДММ – Здружение по стоматолошка протетика.
 1. Здружение СТОМАТОЛОШКО ДРУШТВО НА АЛБАНЦИТЕ Тетово и здруженијата во состав на друштвото:
 • Здружение на општи стоматолози при СДА
 • Здружение на орални и максилофацијални хирурзи при СДА
 • Здружение на стоматолошка протетика при СДА
 • Здружение на педодонција при СДА
 • Здружение на имплантологија при СДА
 • Здружение на ортодонти при СДА.

Согласно член 20 од Правилникотза КСУ, акредитираните високообразовни институции, стоматолошките факултети доколку поднесат барање, имаат право да организираат еден облик на континуирано стручно усовршување. По разгледување на барањата Комората склучи договор за уредување на меѓусебни права и обврски поврзани со КСУ и со:

 • Универзитет,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Стоматолошки факултет – Скопје;
 • Универзитет,,ГоцеДелчев” Штип, Факултетза медицински науки – студиска програма по дентална медицина;
 • Државен универзитет воТетово (ДУТ), Факултет за медицински науки- студии за стоматологија и
 • Европски универзитет Скопје – Факултет за стоматологија