Членови

Сите потребни податоци
на едно место

Комора

Податоци и акти за Стоматолошката комора

VOX Dentarii

Дознај за новините во стоматологијата

Корисни Линкови

Најдете повеќе корисни информации

Новости

Види ги сите новости

Имате прашање? Побарајте не!

+389 2 3246 823

+389 2 3246 823

Имате прашање?
Побарајте не!

Правен сектор на Комора

Раководител – м-р Ана Ангелеска

ana.pravensektor@gmail.com

+389 75 208 973

Сектор финансии на Комора

Раководител – Ана Чаушевска

ana@skm.mk
+389 75 208 964

Сектор Регистер / лиценци / архива

Раководител – Александар Маркозанов

aleksandar.registar@skm.mk
+389 75 208 974

Сектор државни испити и обуки

Раководител – Флорентина Кајоли

florentina.skm@gmail.com

+389 75 208 971

Службеник за информации од јавен карактер

Флорентина Кајоли

florentina.skm@gmail.com
+389 75 208 971

Офицер за заштита на лични податоци

Флорентина Кајоли

florentina.skm@gmail.com
+389 75 208 971

Соработници

Контакт инфо

Контакт адреса

ул. Балзакова бр. 32, Скопје

Работно време

Пон - Пет 7.30-15.30
Прием на странки од 10-15

Телефон

+389 2 3246 823

Email

skm@skm.mk