Членови

Сите потребни податоци
на едно место

Комора

Податоци и акти за Стоматолошката комора

VOX Dentarii

Дознај за новините во стоматологијата

Корисни Линкови

Најдете повеќе корисни информации

Новости

Види ги сите новости

Имате прашање? Побарајте не!

Правен сектор на Комора

Раководител – м-р Ана Ангелеска

ana.pravensektor@gmail.com

+389 75 208 973

Сектор финансии на Комора

Раководител – Ана Чаушевска

ana@skm.mk
+389 75 208 964

Сектор Регистер / лиценци / архива

Раководител – Александар Маркозанов

aleksandar.registar@skm.mk
+389 75 208 974

Сектор државни испити и обуки

Раководител – Флорентина Кајоли

florentina.skm@gmail.com

+389 75 208 971

Службеник за информации од јавен карактер

Флорентина Кајоли

florentina.skm@gmail.com
+389 75 208 971

Офицер за заштита на лични податоци

Флорентина Кајоли

florentina.skm@gmail.com
+389 75 208 971

Соработници

Контакт инфо

Контакт адреса

ул. Балзакова бр. 32, Скопје

Работно време

Пон - Пет 7.30-15.30
Прием на странки од 10-15

Email

skm@skm.mk