Членови

Сите потребни податоци на едно место.

Комора

Податоци и акти за Стоматолошката комора

VOX dentarii

Дознај за новините во стоматологијата

Корисни линкови

Најдете повеќе корисни информации

Новости

Постапка за препраќање на пациенти позитивни на Covid 19 до центарот за третирање на пациенти позитивни на вирусот

Постапка за препраќање на пациенти позитивни на Covid 19 до центарот за третирање на пациенти позитивни на вирусот

СООПШТЕНИЕ ОД ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВО ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СТОМАТОЛОШКИТЕ ОРДИНАЦИИ

        Здравствени услуги од специјалистичко–консултативна стоматолошка здравствена заштита и општа стоматологија   По препорака на Комисијата за заразни болести, од 13.05.2020 година...

ЕПИДЕМИОЛОШКИ ПРАШАЛНИК И ОБРАЗЕЦ ЗА СОГЛАСНОСТ НА ПАЦИЕНТ ЗА РАБОТА ВО СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

МАКЕДОНСКИ               АЛБАНСКИ

мај, 2020

Нема настани