П Р А В И Л Н И К  за составот на испитната комисија, начинот на полагање на стручниот испит

П Р А В И Л Н И К  за составот на испитната комисија, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на проверката на стручните знаења и вештини и обрасците на уверението за положен стручен испит на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата од 02.05.2020 година;

(Сл. весник бр. 148/20 од 04.06.2020 година)

Симни документ