Списокот ги содржи членовите на Комората кои имаат платено членарина заклучно со 2022 година, согласно член 15 од Статутот на СКМ.

Поради можна техничка грешка на стручната служба на Комората, сите што сметаат дека се неоправдано испуштени, може да учествуваат во изборниот процес и да се присуствуваат на собирот на доктори, при што се должни да приложат документ за платена членарина (изводи за уплатите од банка, уплатница и сл).

 

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА РЕГИОНАЛЕН ОДБОР ЧАИР

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА РЕГИОНАЛЕН ОДБОР СТРУГА

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА РЕГИОНАЛЕН ОДБОР ОХРИД