Списокот ги содржи членовите на Комората кои имаат платено членарина заклучно со 2022 година, согласно член 15 од Статутот на СКМ.

Поради можна техничка грешка на стручната служба на Комората, сите што сметаат дека се неоправдано испуштени, може да учествуваат во изборниот процес и да присуствуваат на собирот на доктори, при што се должни да приложат документ за платена членарина (изводи за уплатите од банка, уплатница и сл).

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА РЕГИОНАЛЕН ОДБОР БИТОЛА

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА РЕГИОНАЛЕН ОДБОР ГАЗИ БАБА

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА РЕГИОНАЛЕН ОДБОР ЦЕНТАР

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА РЕГИОНАЛЕН ОДБОР ВЕЛЕС

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА РЕГИОНАЛЕН ОДБОР ДЕЛЧЕВО

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА РЕГИОНАЛЕН ОДБОР КИСЕЛА ВОДА

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА РЕГИОНАЛЕН ОДБОР КОЧАНИ

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА РЕГИОНАЛЕН ОДБОР СВЕТИ НИКОЛЕ