Записник и одлука од одржана седница на 05.09.2018

Записник од седница на ИО 05.09.2018

-Записник-

Одлука за формирање на времена комисија за изготвување на долгорочна стратегија за примарна стоматолошка здравствена заштита

-Одлука-