Собранието на СКМ на својата втора редонва седница која се одржа на ден 04.04.2015 година донесе:

  1. ОДЛУКА- Поради донесениот Заклучок за поведување на прекршочна постапка против СКМ од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата ,согласно член 59 став 1 и член 7 став 1 од Законот за заштита на конкуренција ценовникот и Правилникот за заштита на минимални цени се става вон сила бидејќи според Законот за заштита на конкуренција забранети се сите договори склучени меѓу претпријатија, одлуките на здруженија на претпријатија и договорената практика чија цел или последица е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата, а особено оне кои директно или индиректно ги фиксираат куповните или продажните цени или некои други услови за тргување .
  1. ВРЕМЕНА ОДЛУКА-специјалистите коишто ќе полагаат испит за проверка на стручни знаења за добивање на лиценца од примарна стоматолошка здравтвена заштита да бидат ослободени од плаќање од цената на испитот се до моментот кога Министерството за здравство на РМ во целост ќе ја примени законскта одредба од член 13 и член 17 од Законот за здравствена заштита.

Ви благодариме.

Одлуки од Собрание на СКМ