Во прилог ја објавуваме листата на здравствени услуги што можат да се укажуваат во ПЗУ по општа стоматологија.

Доколку имате предлози за проширување на оваа листа со нови техники и методи, Ве молиме во рок од 2 недели да ги доставите на е-маил адрестата: ivana@stomatoloskakomora.org.

Листата на здравствени услуги

Со почит,

Стоматолошка комора на Македонија