Врз основа на информацијата која се појави на официјалната фејсбук страна на МИТ Универзитетот Скопје, на која има приложено документ за одобрена акредитација на студиската програма Дентална медицина прв и втор циклус интегрирани студии на факултет за Дентална медицина при МИТ Универзитетот Скопје, од страна на одборот за акредитација и евалуација на високото образование, донесено на седницата одржана на 30.03.2018 година, СКМ упатува соопштение до јавноста.

Најпрво ќе биде побарано од релевантните институции да ни потврдат или одречат за валидноста и веродостојноста на овој документ. Доколку истиот биде потврден, должни сме да Ве информираме за следните наши активности како СКМ.

Една од основните цели на СКМ е да ги штити правата и интересите на стоматолошката фела, како и да дејствува во правец на унапредување на целата стоматолошка дејност.

Имено Ве известуваме дека и во изминатиот период од последните 4 години имаше вакви или слични обиди за акредитација на нов факултет по Дентална медицина, на кој СКМ секогаш се спротивставуваше и даваше негативен одговор по однос на ова прашање.

Имајќи го во предвид фактот дека во Република Македонија веќе постојат и функционираат 4 акредитирани факултети по Дентална медицина, како и статистичките податоци кои укажуваат на високиот процент на невработени доктори по стоматологија и хиперпродукција на кадри, СКМ јавно посочува дека постоечките анализи не оправдуваат акредитација на нов факултет по Дентална медицина и истото тоа би допринело за негативни последици врз стоматолошката фела и дејност.

Поради тоа, СКМ силно ќе реагира до надлежните институции, ќе се спротивстави и ќе бара овој проект да не се оствари, бидејќи тоа е во интерес на целата стоматолошка дејност.

СКМ е отворена за нови предлози од колегите кои ќе значат активности плус во надминување на оваа ситуација.

Η ιβερμεκτίνη, που στις ΗΠΑ κυκλοφορεί με την ονομασία Stromectol, χρησιμοποιείται κυρίως για την καταπολέμηση παρασίτων, όπως οι νηματοσκώληκες. Η Merck προειδοποίησε ότι η ιβερμεκτίνη χαπια δεν θα πρέπει να χορηγείται παρά μόνο ως αντιπαρασιτικό.

Решение за акредитација на студиската програма Дентална медицина прв и втор циклус интегрирани студии на факултет за Дентална медицина при МИТ Универзитетот Скопје