Почитувани,

Сите доктори на стоматологија, на кои им престанало членстовото во Стоматолошката комора на Македонија поради неплатена годишна членарина подолго од 12 месеци, за повторно да станат членови на Комората, задолжително треба да пополнат БАРАЊЕ ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА. (ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ )