Обнова на лиценца

Обнова на лиценца Докторите на стоматологија (членовите на Стоматолошката комора на Македонија) кои се стекнале со лиценца за работа, имаат законска обврска, своите работни лиценци да ги обновуваат на седум години. Обновувањето на работните лиценци се прави согласно член 129 од Законот за здравствена заштита и Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање…

КАКО СЕ СТАНУВА ЧЛЕН

КАКО СЕ СТАНУВА ЧЛЕН Доктор на стоматологија кој има завршено шестгодишни, односно петгодишни студии по стоматологија на високообразовна институција во земјава или странство и положен стручен испит за дипломирани доктори на стоматологија, може да се стекне со лиценца за работа (документ за вршење на стоматолошка здравствена заштита) доколку до Стоматолошката комора достави: А. Барање за…

Промена на лиценца

ПРОМЕНА НА РАБОТНА ЛИЦЕНЦА Докторот кој сака да изврши промена од еден во друг тип на работа лиценца  односно, промена од лиценца за вршење примарна стоматолошка здравствена заштита во работна лиценца од одредена стоматолошка специјалистичка дејност и обратно, треба да достави Барање за издавање на лиценца (ПРЕВЗЕМИ). Кон барањето се приложуваат следните документи: Доказ за…

Обука и проверка на знаење

ОБУКА И ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА И ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊА Доктор на стоматологија на кој привремено му е одземена лиценцата за работа, како и доктор на стоматологија на кој привремено му е продолжена лиценцата за работа, може повторно да се стекне со лиценца за работа ако успешно ја заврши програмата за дополнителна обука и…