ОРГАНИ И ТЕЛА НА КОМОРАТА

ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИ И ТЕЛА НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 2023-2028   ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА д-р Маријан Денковски   ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА д-р Јордан Стојаноски д-р Агрон Пашоли   ИЗВРШЕН ОДБОР д-р Мирлинд Селими – претседател д-р Марина Прентовска – заменик претседател д-р Оливер Манасиев – заменик…

ЕТИЧКИ КОДЕКС

КОМИСИЈА ЗА ЕТИЧКИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА КОДЕКС НА СТОМАТОЛОШКАТА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЈА И ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ Член 1 Со терминот “ДЕОНТОЛОГИЈА”, во поширока смисла на зборот, се означува како наука за должностите. Додавката пак, лекарска, односно, стоматолошка деонтологија го стеснува и лоцира овој поим како учење за лекарската етика, т.е. етичкото однесување на лекарите при сите…