ОРГАНИ И ТЕЛА НА КОМОРАТА

СОСТАВ НА ТЕЛА И ОРГАНИ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА д-р Маријан Денковски – претседател на Стоматолошка комора на Македонија; д-р Коста Изов – заменик на Претседателот; д-р Ќенан Ферати – заменик на Претседателот.   Собрание на СКМ д-р Оливер Манасиев –претседател; д-р Ана Сотировска – заменик; д-р Вјоса Положани – заменик.   Извршен одбор…

ЕТИЧКИ КОДЕКС

КОМИСИЈА ЗА ЕТИЧКИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА КОДЕКС НА СТОМАТОЛОШКАТА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЈА И ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ Член 1 Со терминот “ДЕОНТОЛОГИЈА”, во поширока смисла на зборот, се означува како наука за должностите. Додавката пак, лекарска, односно, стоматолошка деонтологија го стеснува и лоцира овој поим како учење за лекарската етика, т.е. етичкото однесување на лекарите при сите…