ОРГАНИ И ТЕЛА НА КОМОРАТА

ТЕЛА И ОРГАНИ на Стоматолошка комора на Македонија за 2018-2022 Д-р. Маријан Денковски – Претседател на Стоматолошка комора на Македонија Д-р. Коста Изов – Заменик на претседател на Стоматолошка комора на Македонија Д-р. Кенан Ферати – Заменик на претседател на Стоматолошка комора на Македонија Собрание на СКМ Д-р. Оливер Манасиев – Претседател Д-р. Ана Сотировска…

ЕТИЧКИ КОДЕКС

КОМИСИЈА ЗА ЕТИЧКИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА КОДЕКС НА СТОМАТОЛОШКАТА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЈА И ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ Член 1 Со терминот “ДЕОНТОЛОГИЈА”, во поширока смисла на зборот, се означува како наука за должностите. Додавката пак, лекарска, односно, стоматолошка деонтологија го стеснува и лоцира овој поим како учење за лекарската етика, т.е. етичкото однесување на лекарите при сите…