Почитувани,

Барањето за продолжување на Договор со ФЗОМ односно барањето за анексите можете да го поднесете преку ПОРТАЛОТ на овластеното лице од Вашата ПЗУ без дигитален сертификат, сертификатот ќе Ви биде потребен за потпишување на анексот.

Следете го корисничкото упатство кое Ви го доставуваме во прилог.

УПАТСТВО