ОДЛУКА
За формирање на времена Комисија на СКМ за разгледување на поднесени досиеа од сложен карактер по однос на спроведување на постапка за стручен испит за дипломирани доктори по стоматологија со пет, односно шестгодишни стуии кои завршиле студии по стоматологија на високообразовни институции во РМ или во странство како и досиеа исто така од сложен карактер кои се однесуваат на упис во Регистерот на Комората и издавање на лиценца за работа за првпат и оправданост за издавање на лиценца за работа за доктори од РМ или странски државјани 

(ВИДИ ДОКУМЕНТ)