ОДЛУКА За формирање на времена Комисија на СКМ

ОДЛУКА За формирање на времена Комисија на СКМ за разгледување на поднесени досиеа од сложен карактер по однос на спроведување на постапка за стручен испит за дипломирани доктори по стоматологија со пет, односно шестгодишни стуии кои завршиле студии по стоматологија на високообразовни институции во РМ или во странство како и досиеа исто така од сложен…