НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ за здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата

НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ за здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата   ИСПИТНИ СЕСИИ И ПРИЈАВУВАЊЕ Полагањето на стручниот испит се спроведува во испитни сесии и тоа: февруарска, априлска, јунска, септемвриска и ноемвриска испитна сесија, a по исклучок, заради зголемен број на кандидати може да се определат и други испитни сесии за полагање на стручниот…