РАСПОРЕД НА ДОКТОРИ НА СТОМАТОЛОГИЈА / НА ПРИВАТНИ СТОМАТОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ  УСТАНОВИ      

кои доколку има потреба и ќе се вклучуваааат во работата на итните стоматолошки служби

 

НА ДОКТОРИ НА СТОМАТОЛОГИЈА / НА ПРИВАТНИ СТОМАТОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ  УСТАНОВИ       во мрежа кои се ставени во мирување и кои се должни да се вклучуваат  во работата на итните стоматолошки служби доколку има потреба и на место определено од проценка на Министерство за здравство   согласно задолжението со број 17-2817/1 ,

Листата на доктори на стоматологија/приватни стоматолошки здравствени установи во мрежа за определен период од која Министерство за здравство ќе вклучува во работата на итните стоматолошки служби доколку има потреба ја подготвува  Стоматолошка комора на Македонија и го доставува до Министерство за здравство и Фондот за здравствено осигурување   согласно задолжение  со број 17-2817/2