ПОВИК од Кризна група на СКМ                                 

до сите ПЗУ вон мрежа

 

Почитувани,

Поради неможноста од други извори ( Министерство за здравство, АВРСМ и др.) да добиеме точна

и релевантна информација за број на Приватни стоматолошки здравствени установи (по општа стоматологија и специјалистичко консултативни )  кои работат надвор од мрежата и немаат договор со Фонд за здравствено осигурување, како и други потребни податоци ја користиме веб страната на Комората и профилот на facebook да Ве замолиме во следните 48 часа (до понеделник до 10.00 часот) да ги испратете следниве податоци:

1.Име на ПЗУ

2.Адреса и општина каде е регистрирана ПЗУ

3.Број на вработени (здравствени работници, администратори и останат помошен персонал со договори на полно работно време на неопределено)

4.Лице за контакт

5.Мобилен телефонски број и е-маил на лицето за контакт

Податоците се потребни за изработување на мрежа на ПЗУ вон мрежа, како и за директна комуникација со сите колеги кои ги претставуваат истите.

Кризната група на Комората е на став дека е потребно заедничко разгледување на сите  проблеми на ПЗУ вон мрежа во услови на вонредна состојба и процесуирање на заедничките решенија за нивните проблеми и барања до надлежните институции во услови кога тие се една од најзасегната група на стоматолошки установи кои поради затварање на нивните установи и немање финасиска поткрепа од ФЗО трпат огромни финансиски загуби што може да се одрази како врз нивната ликвидност така и врз нивните вработени, нашите членови.

Истотака, сакаме на повикот да се пријават и приватните забни техники надвор од мрежа, кои и покрај фактот дека административно се членови на друга комора, Комора на здравствени работници сепак се нераскинлив дел од нас, докторите на стоматологија и нивната иднина е и наша иднина.

Податоците да се испратат на е-маил на :

skm@skm.mk

kenanferati@hotmail.com

jordanstojanoski@gmail.com

 

Скопје, 03.04.2020

Со почит ,

Кризна група на Стоматолошка комора на Македонија

 

 

 

 

 

 

 

 

Thirje nga Grupi i krizës së OSM

Deri te të gjitha ISHP jasht rrjetit

 

Të nderuar,

Për shkak të pamundësisë qënga burime tjera (Ministria e Shëndetësisë , etj.) të kemi numër të saktë dhe informacion relevant për numrin e Institucioneve Shendetësore Private (Stomatologji e përgjithëshme dhe Specialistike konsultative )të cilat punojnë jasht rrjetit dhe nuk kanë marveshje me fondin e shëndetësisë , si dhe të dhëna tjera e shfytëzojmë WEB faqen dhe profilin e Facebook-ut ju lutemi qe brenda 48 orëve (deri të hënën ora 10.00 ) të dërgoni të dhënat si vijon :

  1. Emri i ISHP
  2. Adresa dhe komuna ku është regjistruar ISHP
  3. Numri i të punësuarve (punonjës Shëndetësor, administrator, personel ndihmës me kontratëtë plotë dhe).
  4. Person për kontakt
  5. Telefon mobil dhe e-mail adresa e personit për kontakt .

 

Të dhënat janë të nevojëshme për përpilimin e të dhënvae jashtë rrjetit ,dhe pe4r komunikim direkt me të gjithe4 kolegët të cilët paraqesin të njejtat .

Grupi i krizës pranë Odës ëhstë e qëndrimit se është e nevojëshme një rishikim i të gjitha problemeve të ISHP jashte4 rrjetit në kushte të jashtëzakonshme dhe procesuimi e vendimeve të përbashkëta për problemet e tyre dhe kërkesat deri te istitucionet përkatëse në periudhën që ato jane grupi më prekur i institucioneve shëndetësore të cilat për shkak të vendimt për mbylljen e institucionev të tyre dhe mospasje mbështetje finansiare nga Fondi Shëndetësisë pësojnë humbje të mëdha finansiare e cila mundë të reflektohet si për likuiditetin e tyre ashtu edhe për të punësuarit ,anëtrave tanë

Gjithashtu , duam që në këtë thirje të paraqiten Teknika Dentare jasht rrjetit ,të cilat kundrejt faktit se administrativisht janë anëtar të Ode tjetër , Oda e Punonjësve Shëndetësor gjithsesi janë  pjesë e pandar e jona ,doktorët stomatologjisë dhe e ardhmja e tyre është edhe ardhmëria jonë.

 

Të dhënat të dërgohen në e-mail:

skm@skm.mk

kenanferati@hotmail.com

kenan.ferati@unite.edu.mk

jordanstojanoski@gmail.com

 

Shkup , 03.04.2020

Me respekt,

Grupi i krizës Oda Stomatologjike Maqedonisë