МЕСЕЦ НА ОРАЛНО ЗДРАВЈЕ

    Иако сме во услови на глобална пандемија од Корона вирусот мора да го одбележиме 20 март – светскиот ден на оралното здравје. Оралното здравје е нераскинлив дел од целокупното човеково здравје, но сепак и во услови на висок технолошки развој и современи стоматолошки материјали, оралните зболувања спаѓаат во најчестите хронични заболувања, а дури…