Соопштенија од Министерство за здравство и ФЗОРСМ од значење за докторите на стоматологија

Дел од соопштението на Фондот за здрваствено осигурување кое се однесува  за здравствени услуги од специјалистичко–консултативна здравствена заштита и општа стоматологија од 31.03.2020 1. Стоматолошки услуги на осигурените лица ќе се пружаат во итна стоматолошка служба организирана во здравствените домови во РСМ. Во градовите каде нема услови за организирање итна стоматолошка служба во здравствениот дом,…