Аконтативните исплатени износи не се враќаат до 31.12. 2020 година

Сакаме да Ве информираме дека по разговорите со в.д.директорот ФЗОРСМ, Стево Крстевски, од 3.12.2020 околу правното решение за т.н. аконтации за специјалис­тичко консултативни стоматолошки ординации за месе­ците април, мај и јуни во 2020 година и кои требаше ПЗСУ да ги вратат доколку не ги надоместат до 31.12.2020 годи­на договореното е остварено. Со Одлука на Управниот…

Аконтативните исплатени износи не се враќаат до 31.12. 2020 година

Сакаме да Ве информираме дека по разговорите со в.д.директорот ФЗОРСМ, Стево Крстевски, од 3.12.2020 околу правното решение за т.н. аконтации за специјалис­тичко консултативни стоматолошки ординации за месе­ците април, мај и јуни во 2020 година и кои требаше ПЗСУ да ги вратат доколку не ги надоместат до 31.12.2020 годи­на договореното е остварено. Со Одлука на Управниот…