ВТОРА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА СТАТУТАРНИ ПРАШАЊА (19.06.2014 – 30.06.2014)

ВТОРА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА СТАТУТАРНИ ПРАШАЊА (19.06.2014 – 30.06.2014) Измените и дополнувањата на постоечкиот Статут на Комората произлегоа од неговата нефункционалност и неусогласеност со важечките закони и други правник акти, утврдени со длабинската правна анализа на работењето на Стоматолошката комора. Статутарната комисија по опсежната анализа на постоечкиот Статут и консултации со правникот кој го…

КОМИСИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА (23.06.2014)

КОМИСИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА (23.06.2014) Во врска со предлог-текстот на договорот за попуст претседателот на Комисијата ги извести присутните дека урнекот од Лекарската Комора е прифатен интегрално, освен две измени и тоа исфрлен е делот каде корисници на попустот можат да бидат и членовите на потесното семејство на членот на Комората. Беше одлучено како да…

ЗАПИСНИК Комисија за развој на стоматолошкиот здравствен систем (02.06.2014)

ЗАПИСНИК Комисија за развој на стоматолошкиот здравствен систем (02.06.2014) 02-572/2 З А П И С Н И К   од II – та седница на Комисијата за развој на стоматолошкиот здравствен систем на Стоматолошката комора на Македонија, одржана на ден 02.06.2014 година. На седницата беа присутни: д-р Марија Андоновска – претседател, проф. д-р Силвана Георгиева,…

КОМИСИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА (02.06.2014)

КОМИСИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА (02.06.2014) Членовите на Комисијата направиле преговори со некои правни субјекти од кои било побарано Комората да достави урнек на договор, барање или сличен документ врз основа на кој ќе може да се договори попустот. Комисијата одлучи да се направи унифициран документ – договор или барање со кое тие обезбедуваат попусти за…

ЗАПИСНИК Комисија за развој на стоматолошкиот здравствен систем (09.05.2014)

ЗАПИСНИК Комисија за развој на стоматолошкиот здравствен систем (09.05.2014) Oд V-та седница на Комисијата за развој на стоматолошкиот здравствен систем на Стоматолошката комора на Македонија, одржана на ден 09.05.2014 година. На седницата беа присутни: д-р Марија Андоновска – претседател, д-р проф. д-р Силвана Геиргиева, д-р Благоја Петров, д-р Зафер Сулејмани, д-р георгина Петрушевска, д-р Мирослав…

ИЗВЕШТАЈ ОД СЕДНИЦАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА (07.05.2014)

ИЗВЕШТАЈ ОД СЕДНИЦАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА (07.05.2014) На својата прва седница одржана во новиот состав Комисијата за економски прашања се запозна со своите надлежности, цели и задачи согласно Статутот на Комората и го состави следниот план на активности: – Согласно измените на Статутот на Комората комисијата добива мандат за договарање на групни попусти…

ЗАПИСНИК Комисијата за стручен надзор (30.04.2014)

ЗАПИСНИК Комисијата за стручен надзор (30.04.2014) Од V-та седница на Комисијата за стручен надзор на Стоматолошката комора на Македонија. На седницата беа присутни: проф. д-р Оливер Димитровски – претседател, проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска и д-р Мефаиљ Суљејмани. Откако утврди кворум за одржување на седницата, претседателот на Комисијата, проф. Димитровски го предложи следниот: Д   Н  …

ЗАПИСНИК Комисија за информативно издавачка и пропагандна дејност (29.04.2014)

ЗАПИСНИК Комисија за информативно издавачка и пропагандна дејност (29.04.2014) Записник од седница на Комисија за информативно издавачка и пропагандна дејност одржана на 29.04.2014 во просториите на Стоматолошката комора на Македонија На седницата присуствуваше назначениот член од ИО за оваа Комисија, д-р Џељаљ Ибраими, а отсутен беше членот д-р Валдет Исеини. Состанокот го отпочна проф.д-р Мирјана…

ЗАПИСНИК КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА (28.04.2014)

ЗАПИСНИК КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА (28.04.2014) ОД ПРВАТА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА СТАТУТАРНИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА НА СКМ На стартот од седницата беше констатирано дека Комисијата за статутарни и правни прашања е во полн состав, освен назначениот член од Извршен одбор за работа со оваа Комисија, д-р Маријан Денковски. Усвојување на предлог-дневен ред…