Анкета за вакцинирање на здравствени работници против Covid-19 вработени во стоматолошки установи

Почитувани колеги, Ве информираме дека Стоматолошката комора на Македонија, во соработка со Министерството за здравство и Институт за јавно здравје, ја превзема обврската за информирање на своите членови, во врска со претстојната вакцинација против COVID-19 која треба да започне на почетокот од 2021 година. Стоматолошката комора на Македонија како и досега е во постојана комуникација…

Анкета за вакцинирање на здравствени работници против Covid-19 вработени во стоматолошки установи

Почитувани колеги, Ве информираме дека Стоматолошката комора на Македонија, во соработка со Министерството за здравство и Институт за јавно здравје, ја превзема обврската за информирање на своите членови, во врска со претстојната вакцинација против COVID-19 која треба да започне на почетокот од 2021 година. Стоматолошката комора на Македонија како и досега е во постојана комуникација…

ИЗВЕСТУВАЊЕ за членови на испитна комисија за полагање на стручен испит

ПРИЈАВА за членови на испитна комисија за полагање на стручен испит   Согласно Правилникот за составот на испитната комисија, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на проверката на стручните знаења и вештини и обрасците на уверението за положен стручен испит на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата (Сл.весник на РСМ бр.…

ИЗВЕСТУВАЊЕ за членови на испитна комисија за полагање на стручен испит

ПРИЈАВА за членови на испитна комисија за полагање на стручен испит   Согласно Правилникот за составот на испитната комисија, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на проверката на стручните знаења и вештини и обрасците на уверението за положен стручен испит на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата (Сл.весник на РСМ бр.…

Аконтативните исплатени износи не се враќаат до 31.12. 2020 година

Сакаме да Ве информираме дека по разговорите со в.д.директорот ФЗОРСМ, Стево Крстевски, од 3.12.2020 околу правното решение за т.н. аконтации за специјалис­тичко консултативни стоматолошки ординации за месе­ците април, мај и јуни во 2020 година и кои требаше ПЗСУ да ги вратат доколку не ги надоместат до 31.12.2020 годи­на договореното е остварено. Со Одлука на Управниот…

Аконтативните исплатени износи не се враќаат до 31.12. 2020 година

Сакаме да Ве информираме дека по разговорите со в.д.директорот ФЗОРСМ, Стево Крстевски, од 3.12.2020 околу правното решение за т.н. аконтации за специјалис­тичко консултативни стоматолошки ординации за месе­ците април, мај и јуни во 2020 година и кои требаше ПЗСУ да ги вратат доколку не ги надоместат до 31.12.2020 годи­на договореното е остварено. Со Одлука на Управниот…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРОМЕНИ ПРИ КОНТАКТ СО СЛУЖБАТА НА СКМ

ПОЧИТУВАНИ Заради ТЕХНИЧКИ ПРОБЛЕМ и ПОГОЛЕМ ЗАФАТ над ТЕЛЕФОНСКАТА ЦЕНТРАЛА ВО СКМ, Ве молиме за контакт да ги користите МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ на службените лица од КОМОРАТА, кои се наоѓаат во делот за КОНТАКТ на самата ВЕБ СТРАНА на СКМ , https://skm.mk/kontakt/