Согласност на измени во Правилници од страна на Министерството за здравство на Република Северна Македонија

Ги известуваме сите членови на Комората дека Министерството за здравство на Република Северна Македонија, даде согласност на измените што беа направени во два Правилника и тоа: Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината на образецот на лиценцата за работа на здравствените работници од областа на…

„ОДРЖАНИ ИЗБОРИ ВО ДВА РЕГИОНАЛНИ ОДБОРИ“

На 18 јули се спроведоа избори во два регионални одбори за дополнување на членови во регионалните одбори и Собранието на СКМ кои согласно Статут на СКМ ( член 58, став 1) е определено  да имаат по пет  члена . Во Регионален одбор Гази Баба за подрачјето на општините Гази Баба,Илинден, Петровец и Арачиново се гласаше…

ИНФОРМАЦИЈА ОД ФЗОРСМ ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА АНЕКС ДОГОВОРИТЕ

Почитувани, Во комуникација со Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, ја добивме информацијата дека над 500 ординации, кои треба да склучат анекси за продолжување на договорите, ја немаат воопшто започнато таа постапка. Во продолжение на текстот, Ви ја пренесуваме конкретната информација која пристигна од Фондот, а во прилог го доставуваме и конкретното ивестување по…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АНЕКСИ НА ДОГОВОРИТЕ СО ФЗОСМ

          ИЗВЕСТУВАЊЕ По завршување на разговорите и преговорите на претставници на Стоматолошката комора на Македонија со раководниот тим и правниот сектор на ФЗОРСМ, во кои учествуваа претставници и на општи (матични) доктори на стоматологија и на специјалисти од специјалистичко консултативна стоматолошка здравствена заштита,  Ве известуваме дека: 1. Постигнат е договор дека…

Стоматолошка комора на Македонија, регуларен член на ЕРО – ФДИ

(European Regional Organiziation of the FDI) Од 26-27.04.2019 година на покана на бордот на ЕРО ФДИ (European Regional Organiziation of the FDI) , делегацијата на Стоматолошка комора на Македонија представена од председателот на Комората  Д-р Маријан Денковски и председателот на Собранието на Комората Д-р Оливер Манасиев присуствуваше на пролетната ЕРО ФДИ пленарна сесија во Франкфурт…

Стоматолошка комора на Македонија, регуларен член на ЕРО – ФДИ

(European Regional Organiziation of the FDI) Од 26-27.04.2019 година на покана на бордот на ЕРО ФДИ (European Regional Organiziation of the FDI) , делегацијата на Стоматолошка комора на Македонија представена од председателот на Комората  Д-р Маријан Денковски и председателот на Собранието на Комората Д-р Оливер Манасиев присуствуваше на пролетната ЕРО ФДИ пленарна сесија во Франкфурт…