ИНТЕРНЕТ НАПАД НА ВЕБ СТРАНАТА НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Во изминатиот период, во неколку наврати, поради приметен зголемен сообраќај на податоци на веб страната на СКМ, се вршеше анализа од стручни лица, за да се заклучи од која причина се случуваат овие зголемени податочни размени, состојба која исклучително ја отежнуваше работата на соодветните служби но и пристапот до апликативниот дел за најава на профилите…