Известување во врска со издавањето на ПОТВРДА за извршен стоматолошки преглед на деца кои се запишуваат во прво одделение

Согласно член 60 од Законот за основното образование („Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и 229/20), при запишувањето на детето во прво одделение родителот, односно старателот е должен да достави Потврда за стоматолошки преглед, издадена од надлежна здравствена установа. За подетално објаснување на наведената одредба од Законот за основно образование Стоматолошка комора ан Македонија се обрати…